Класному керівнику

Класний керівник зобов’язаний:

1. Здійснювати систематичний аналіз стану успішності і динаміки загального розвитку своїх вихованців.
2. Організовувати навчально-виховний процес у класі; залучати учнів в систематичну діяльність класного і загальношкільного колективів, вивчати індивідуальні особливості особистості учнів, умови їх життєдіяльності в сім’ї та школі.
3. Відслідковувати та своєчасно виявляти девіантні прояви в розвитку і поведінці учнів, здійснювати необхідну педагогічну та психологічну корекцію, в особливо складних і небезпечних випадках інформувати про це адміністрацію школи.
4. Надавати допомогу вихованцям у вирішенні їхніх гострих життєвих проблем і ситуацій.
5. Організовувати соціальний, психологічний та правовий захист учнів.
6. Залучати до організації виховного процесу в класі педагогів-предметників, батьків учнів, фахівців з інших сфер (науки, мистецтва, спорту, правоохоронних органів та ін.)
7. Пропагувати здоровий спосіб життя.
8. Регулярно інформувати батьків (опікунів) учнів про їхні успіхи або невдачі. Здійснювати управління діяльністю класного батьківського комітету.
9. Контролювати відвідування навчальних занять учнями свого класу.
10. Координувати роботу вчителів-предметників, які працюють у класі з метою недопущення неуспішності учнів і надання їм своєчасної допомоги в навчанні.
11. Планувати свою діяльність по класному керівництву відповідно до вимог до планування виховної роботи, прийнятими в школі.
12. Регулярно проводити класні години та інші позаурочні і позашкільні заходи з класом.
13. Вести документацію по класу (особисті справи учнів, класний журнал, перевіряти щоденники учнів), а також з виховної роботи (план виховної роботи в класі, звіти, індивідуальні картки вивчення особистості учня, довідки, характеристики, розробки виховних заходів тощо) .
14. Підвищувати свою кваліфікацію у сфері педагогіки та психології, сучасних виховних і соціальних технологій. Брати участь у роботі методичного об’єднання класних керівників.
15. Готувати та надавати звіти різної форми про клас і власну роботу на вимогу адміністрації школи.
16. Дотримуватися вимог техніки безпеки, забезпечувати збереження життя і здоров’я дітей під час проведення позакласних, позашкільних заходів.
17. Бути прикладом для учнів у приватному та суспільному житті, демонструвати на власному прикладі зразки моральної поведінки.

Права класного керівника

Класний керівник має право:

1. Виносити на розгляд адміністрації школи, педагогічної ради, органів шкільного самоврядування, батьківського комітету пропозиції, ініціативи, як від імені класного колективу, так і від свого імені.
2. Отримувати своєчасну методичну та організаційно-педагогічну допомогу від керівництва школи.
3. Самостійно планувати виховну роботу з класним колективом, розробляти індивідуальні програми роботи з дітьми та їх батьками (опікунами), визначати норми організації діяльності класного колективу та проведення класних заходів.
4. Запрошувати до школи батьків (опікунів) учнів з питань, пов’язаних з діяльністю класного керівника, або інших питань.
5. Здійснювати індивідуальний режим роботи з дітьми.
6. Самостійно визначати форми планування виховної роботи з класом з урахуванням виконання основних принципів загальношкільного планування.
7. Класний керівник має право на захист власної честі, гідності та професійної репутації в разі незгоди з оцінками його діяльності з боку адміністрації школи, батьків, учнів, інших педагогів.

Організація діяльності класного керівника

1. Класний керівник щодня:
• визначає відсутніх учнів на уроках та тих, що запізнилися, з’ясовує причини їх відсутності або запізнення, проводить профілактичну роботу з попередження запізнень та пропуску навчальних занять;
• організовує і контролює чергування учнів у класному кабінеті;
• організовує різні форми індивідуальної роботи з учнями, у тому числі в разі виникнення девіації в їхній поведінці;
2. Класний керівник щотижня:
• перевіряє ведення учнями щоденників з виставленням оцінок за тиждень;
• проводить класну виховну годину відповідно до плану виховної роботи;
• організовує роботу з батьками (за потребою);
• проводить роботу з вчителями-предметниками, що працюють в класі (за потребою);
• аналізує стан успішності в класі в цілому і в окремих учнів;
3. Класний керівник щомісяця:
• відвідує уроки в своєму класі;
• отримує консультації у психолога та окремих вчителів;
• організовує роботу класного активу;
• вирішує господарські питання в класі;
4. Класний керівник протягом півсеместру:
• оформлює і заповнює класний журнал;
• бере участь у роботі методичного об’єднання класних керівників;
• проводить аналіз виконання плану виховної роботи, стану успішності та рівня вихованості учнів;
• проводить корекцію плану виховної роботи на наступну частину семестру;
• проводить класні батьківські збори;
• представляє в навчальну частину звіт про успішність учнів класу за половину семестру;
5. Класний керівник щорічно:
• оформлює особисті справи учнів;
• аналізує стан виховної роботи в класі та рівень вихованості учнів протягом року;
• складає план виховної роботи в класі (план класного керівника);
• збирає і надає в адміністрацію школи статистичну звітність про учнів класу (успішність, матеріали для звіту за загальношкільною формою, працевлаштування випускників та ін.)
6. Виховні заходи для учнів проводяться не менше двох у семестрі (не враховуючи класних виховних годин).
7. Класні виховні години проводяться не менше двох разів на місяць.
8. У відповідності зі своїми функціями класний керівник вибирає форми роботи з учнями:
• індивідуальні (бесіда, консультація, обмін думками, надання індивідуальної допомоги, спільний пошук вирішення проблеми тощо);
• групові (творчі групи, органи самоврядування та ін.);
• колективні (конкурси, вистави, концерти, походи, зльоти, змагання та ін.)

Документація класного керівника

Класний керівник веде таку документацію:
– Аналіз і план виховної роботи (на основі перспективного плану роботи загальноосвітнього закладу). Форма аналізу і плану виховної роботи визначається шкільним методичним об’єднанням класних керівників;
– План роботи – сітка на кожний семестр; 
– Соціальний паспорт класу (форма встановлюється адміністрацією школи);
– Результати педагогічного, соціологічного, психологічного, фізичного, медичного дослідження учнів класу;
– Протоколи засідань батьківських комітетів і батьківських зборів, матеріали для підготовки батьківських зборів;
– Розробки, сценарії, сценарні плани виховних заходів, що проводяться з дітьми (в т.ч. класних виховних годин);
– Матеріали методичної роботи з класного керівництва;
– Звіти, аналітичні матеріали.

Корисні матеріали класному керівнику

Заготовка плану виховної роботи класного керівника

Бесіди на канікули

Виховна система класу

Організація роботи класного керівника по профілактиці правопорушень серед підлітків

Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

“Золоті правила” класного керівника

 1. Учитель має бути особистістю, яка приваблює дітей.
 2. Учитель повинен викликати любов та повагу дітей до себе, якщо він сам любить, поважає кожну дитину та спілкується з нею, у стосунках з нею чесний і відвертий.
 3. Учитель має бути веселим і жартівливим.
 4. Учитель має раціонально використовувати свій час.
 5. Учитель має бути доброзичливим.
 6. Учитель має постійно вдосконалюватись, розширювати свій кругозір.
 7. Гасло вчителя: „Пізнай самого себе і допоможи в цьому своїм учням”.
 8. Учитель повинен реалізувати індивідуальний підхід до дитини, вміти її вислухати.
 9. Учитель має створити колектив, в якому панують доброзичливі стосунки.
 10. Учитель має любити, захищати дитину, поважати її почуття.

Зразок заяви для батьків

                                            Директору

                                                            КУ В-Піщанська ЗОШ

                                                            І-ІІ ступенів м. Суми,

                                                            Сумської області

                                                            Вакулі О.Ф.

                                                       _____________________

                                                Яка (який) мешкає за адресою:

                                               _________________________

ЗАЯВА

Прошу вас звільнити від навчальних занять________________________ учня (ученицю)___ класу

(дата, кількість уроків)

_________________у  зв’язку з____________________    ________________________________________________

«___»____________201_р.           ________________

                                                                                                                                                                                                                                           (підпис)

Орієнтовний перелік документації, яку веде класний керівник:

·         Класний журнал.

·         Особові справи учнів.

·         Табелі успішності учнів.

·         План виховної роботи.

·         Конспекти виховних годин, годин спілкування, диспутів.

·         Розробки сценаріїв виховних за­ходів.

·         Тека психолого-педагогічних спо­стережень.

·         Щоденник роботи з «важкими» учнями.

·         Протоколи батьківських зборів.

·         Матеріали щодо запобігання ди­тячому травматизму, бесіди з пра­вил дорожнього руху, облік про­ведення інструктажів з безпеки життєдіяльності.

·         Літопис або фотодокументи клас­них справ.

Зміст роботи класного керівника

 • Вивчення учнів.
 • Об’єднання учнів у колектив.
 • Співпраця з дитячими та молодіжними організаціями.
 • Робота з батьками та громадськістю.
 • Співпраця з культурно-освітніми та позакласними установами.
 • Співпраця із шкільним психологом.
 • Організація виховної діяльності: правової, родинно-сімейної, національно-патріотичної, трудової, естетичної, морально-етичної, екологічної, формування здорового способу життя, розвиток пізнавальної активності.
 • Індивідуальна робота з учнями.
 • Співпраця з вчителями-предметниками щодо дотримання єдиних педагогічних вимог у класі.

Циклограма роботи класного керівника

Щоденно:

 1. Робота з тими хто запізнюється та виявлення причин відсутності учнів.
 2. Організація чергування учнів.
 3. Індивідуальна робота з учнями.
 4. Контроль за зовнішнім виглядом учнів.

Щотижня:

 1. Перевірка щоденників.
 2. Проведення заходів за планом.
 3. Робота з батьками за планом.
 4. Робота з вчителями-предметниками.
 5. Зустріч з психологом та медсестрою, психолого-педагогічні спостереження.

Щомісяця:

 1. Відвідування уроків класу.
 2. Консультація психолога стосовно важковиховуваних дітей.
 3. Зустріч з батьками за планом.

Протягом семестру:

 1. Оформлення класного журналу.
 2. Засідання МО класних керівників (за планом).
 3. Аналіз виконання плану, корекція.
 4. Проведення батьківських зборів, засідання батьківського комітету (за планом).
 5. Проведення відкритого виховного заходу.
 6. Проведення відкритого виховного заходу.

Один раз на навчальний рік:

 1. Оформлення особових справ.
 2. Аналіз роботи та складання плану виховної роботи.
 3. Статистичні дані.

Основні завдання класного керівника

 • Виховання високої моралі у підростаючого покоління, формування в нього українського менталітету, традицій.
 • Створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення їхнього здоров’я.
 • Духовно-моральне виховання.
 • Розвиток розумових і фізичних здібностей, формування високої пізнавальної культури, організація змістовного дозвілля учнів.
 • Підготовка школярів до господарсько-трудової діяльності.
 • Створення умов для вільного вибору учнями світоглядних позицій.
 • Гуманізація педагогічного процесу, демократизація стосунків у колективі.
 • Врахування інтересів дітей.
 • Організація роботи з батьками.

Пам’ятка щодо проведення виховних годин

Мета проведення:

 • Вивчити індивідуальні особливості учнів під час неформального спілкування.
 • Пізнати інтереси учнів, зрозуміти їхні переживання та мотиви поведінки.
 • Обговорювати поточні події класу, селища, держави.

Форми проведення:                

·         Вільне спілкування вчителя з учнями.

·         Бесіди на заплановані теми.

·         Обговорення актуальних статей з газет.

·         Обговорення кінофільмів, книжок, вистав.

·         Зустріч із цікавими людьми.

·         Усні журнали.

·         Засідання прес-клубу.

·         Виступи учнівських лекторських груп.

·         Дискусії.

·         Години спілкування.

·         Тренінги.

·         Екскурсії.

·         Політичне інформування учнів.

Соціальний паспорт

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ

________класу______________________________________________________________________________________

      (навчальний заклад)

1-й семестр, 2-й семестр (підкреслити)   20____-20 _____ навчального року

Класний керівник___________________________________________________________________

№ з/пПІПдитиниДатанародженняДомашняадресаПІПбатьківКатегорія(код)Датавідвідування1       2       3       4       5        6       7       8       9      10        
  

(відвідує і заповнює класний керівник)

 * Коди складної життєвої  ситуації  (відповідно  до спільного наказу Міністерства освіти і науки України від 14 червня  2006  р. N 1983/388/452/221/556/596/106  (  z0824-06  )  “Про  затвердження Порядку взаємодії суб’єктів  соціальної  роботи  із  сім’ями,  які опинилися в складних життєвих обставинах”, зареєстровано в Мінюсті

України 12 липня 2006 р. за N 824/12698):

     01 – інвалідність батьків або дітей;

     02 – вимушена міграція;

     03 –  наркотична  або  алкогольна  залежність одного з членів  сім’ї;

     04 –  перебування  одного з членів сім’ї у місцях позбавленняволі;

     05 – важковиховуваність дитини, девіантність;

     06 – насильство в сім’ї;

     07 – безпритульність;

     08 – сирітство;

     09 – складні стосунки в сім’ї, психологічний розлад;

     10 – відсутність житла або роботи;

     11 – бездоглядність;

     12 –  виникнення  ризику  для  здоров’я  та  життя  (зокрема,

проживання   на   екологічно   забруднених  територіях,  в  районі

епідемії, антисанітарних умовах тощо);

13 – Iнше (дописати)

Карта вивчення підлітка

КАРТА ВИВЧЕННЯ ПІДЛІТКА, СХИЛЬНОГО ДО ПРАВОПОРУШЕНЬ

1. Загальні дані:

1)       Клас___________.

2)       Прізвище, ім’я, по батькові_____________________________________________

3)       Вік_________________________________________________________________

4)       Домашня адреса______________________________________________________

2. Дані спостережень класного керівника:

1)       Основні вияви «труднощів», де, з якого часу спостерігається___________________

__________________________________________________________________________.

2)       Ставлення до навчання (успішність, чи має бажання вчитися, якщо не вчитись, то з яких предметів?)_________________________________________________________

3)       Ставлення до праці(що любить робити?)_____________________________________

4)       Поведінка в колективі (взаємовідносини з колективом, чи має друзів, хто вони?)__________________________________________________________________

5)       Ставлення до дорослих, учителів ( хто з них є авторитетом, чому?)__________________________________________________________________

6)       Як проводить вільний час? (гуртки, спорт, чи цікавиться музикою, театром, кіно, читанням художньої літератури?)___________________________________________

7)       Норми культурної поведінки (чи володіє навичками культурної поведінки і культурною мови?)Такт по відношенню до дорослих, товаришів. Охайність. Як веде себе в громадських місцях?)_______________________________________________________________________________________________________________________________________

8)       Які засоби впливу застосовувались до учня школою, батьківським комітетом, сім’єю тощо?_________________________________________________________________________________________________________________________________________.

3. Умови життя в сімї:

1)       Прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи. Чи має сестер, братів? Які вони?_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

2)       Матеріально-побутові умови (в яких умовах проживає, дохід сім’ї)_______________________________________________________________.

3)       Взаємовідносини в сім’ї. Чи мають відхилення в поведінці члени сім’ї(алкоголізм, хуліганство, судимість)?________________________________

4)       Виховання в сім’ї (характер впливу на учня, його участь у домашній роботі. Заохочення і покарання. Наявність контролю збоку членів сім’ї. Відношення учня до батьків і батьки до нього)___________________________________________________________________________________________________________________________________.

5)       Стан здоров’я учня. Фізичний розвиток. Чи займається спортом? Які відхилення має у фізичному чи розумовому розвитку?________________________________________________________________________________________________________________________________.

4. Висновки:

1)       Які причини відхилення від позитивної поведінки?______________________

2)       Комплекс заходів для перевиховання підлітка._________________________