Класному керівнику

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА

Вимоги до особистості класного керівника

1. Суспільно-гуманістична спрямованість, яка передбачає:

 • високий рівень самосвідомості, суспільної та національної свідомості;
 • усвідомлення громадянського обов’язку, високий рівень політичної культури та культури міжнаціонального спілкування;
 • високий рівень моральної вихованості;
 • соціальну активність і відповідальність;
 • володіння навичками суспільно-гуманістичної роботи, вмінням творчо працювати, використовувати й цінувати колективний досвід, критично оцінювати досягнуте;
 • володіння вмінням брати участь у співпраці, співтворчості;
 • здатність до прояву громадянської активності на благо суверенної України.

2. Професійно-педагогічна спрямованість, сутністю якої є:

 • розуміння соціальної ролі педагогічної професії, інтерес до дитини як суб’єкта діяльності, вміння розуміти її потреби й особливості, складність і неоднозначність внутрішнього світу;
 • педагогічна спостережливість; педагогічний такт.

3. Високий рівень педагогічної майстерності, який передбачає:

 • знання основ предмета, завдань і категорій педагогіки;
 • знання вікових, анатомо-фізіологічних та психічних особливостей розвитку учнів, соціального формування особистості; розуміння суті, мети, завдань, форм і методів виховання;
 • знання індивідуально-психологічних та індивідуально-типологічних особливостей вихованців;
 • володіння вміннями й навичками організації виховної діяльності школярів, визначення рівня вихованості учнів, вміннями проектування розвитку особистості в колективі, планування, відбору, узагальнення навчально-виховного матеріалу;
 • володіння прийомами й засобами педагогічної техніки, вмінням встановлювати педагогічне доцільні взаємовідносини з окремими учнями, малими групами, учнівським колективом, батьками, вчителями, аналізувати свою діяльність і діяльність колективу, результати роботи.

Основні функції класного керівника

Організаторські:

 • планування і координація всієї виховної роботи з класом;
 • надання допомоги активу в організації класу;
 • встановлення зв’язків із учнівським та педагогічним колективами, батьками, громадськістю;
 • забезпечення єдності педагогічних вимог до учнів;
 • ведення документації в класі;
 • сприяння розвитку самоврядування в колективі.

Аналітико-узагальнюючі:

 • сприяння всебічному розвитку учнів на основі вивчення і врахування їхніх індивідуально-психологічних особливостей.

Координаційно-узгоджуючі:

 • У забезпечення узгодженості роботи учнівського, вчительського, батьківського колективів.

Психологічні:

 • У встановлення довірливих стосунків із вихованцями,
 • зняття-психологічного напруження в учнівському колективі.

Стимулюючо-гальмівні:

 • активізація чи гальмування учнівської діяльності залежно від її спрямованості.

Зміст роботи класного керівника

 1. Вивчення учнів.
 2. Об’єднання учнів у колектив.
 3. Співпраця із дитячими та молодіжними організаціями.
 4. Робота з батьками, громадськістю.
 5. Співпраця із культурно-освітніми та позашкільними установами.
 6. Співпраця із шкільним психологом.
 7. Організація виховної діяльності: пізнавальної, трудової, художньо-естетичної, суспільно-гуманістичної, фізкультурно-оздоровчої, організаторської, ціннісно-орієнтаційної.
 8. Індивідуальна робота з учнями.

Зміст ВИХОВНОЇ роботи класного керівника

 1. Виховання високої моралі у підростаючого покоління, формування в нього українського менталітету на основі відродження національних традицій.
 2. Створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення їхнього здоров’я.
 3. Духовно-моральне виховання, домінантою якого є орієнтація на загальнолюдські цінності.
 4. Розвиток розумових і фізичних здібностей, формування високої пізнавальної культури, організація змістовного дозвілля учнів.
 5. Підготовка школярів до господарсько-трудової діяльності.
 6. Створення умов для вільного вибору учнями світоглядних позицій.
 7. Гуманізація педагогічного процесу, демократизація стосунків у колективі.
 8. Врахування інтересів дітей.
 9. Організація роботи з батьками.

“Золоті правила” класного керівника

 1. Учитель має бути особистістю, привабливою для дітей.
 2. Учитель повинен викликати любов і повагу дітей до себе, якщо він сам любить, поважає кожну дитину та піклується про неї, у стосунках із нею чесний і відвертий.
 3. Учитель має бути відвертим у стосунках з усіма учнями.
 4. Учитель має бути веселим, жартівливим.
 5. Учитель повинен раціонально використовувати свій час.
 6. Учитель має бути доброзичливим.
 7. Учитель має постійно самовдосконалюватися, розширювати свій кругозір.
 8. Гасло вчителя: “Пізнай самого себе і допоможи в цьому своїм учням”.
 9. Учитель повинен реалізовувати індивідуальний підхід до дитини, вміти її вислухати, підтримати в ній вогник самоповаги.
 10. Класний керівник має створити учнівський колектив, у якому панують доброзичливі стосунки, шанобливе ставлення один до одного.
 11. Педагог повинен приймати тільки обдумані рішення.
 12. Учителю слід любити й захищати дитину, поважати її почуття.
 13. Учителю необхідно виховувати в дітей самодисципліну.
 14. Учитель – це та людина, яка любить дітей, володіє педагогічною майстерністю, постійно пробуджує в юному серці бажання бути сьогодні кращим, ніж учора, почуття поваги до самого себе.

Схема складання психолого-педагогічної характеристики особистості школяра
1. Загальні дані.

 1. Прізвище, ім’я.
 2. Вік.
 3. Клас.
 4. Загальний фізичний розвиток.
 5. Стан здоров’я..
 6. Умови життя в сім’ї.

2. Навчальна діяльність.

 1. Здатність до навчання:
 • особливості уваги (ступінь розвитку довільної уваги, її зосередженість, стійкість, здатність до розподілу уваги);
 • рівень усвідомлення вивченого матеріалу, швидкість осмислення;
 • індивідуальні особливості пам’яті (швидкість і міцність запам’ятовування, легкість відтворення);
 • розвиток мислення (здатність розрізняти істотні та другорядні ознаки предметів і явищ, рівень засвоєння загальних і абстрактних, понять);
 • рівень розвитку уяви.
 1. Старанність у навчальній роботі.
 2. Інтерес до занять, ставлення до навчання (сприйняття заохочування чи покарання з боку вчителів і батьків, основний мотив навчальної діяльності).
 3. Вміння вчитися (дотримання режиму дня, організованість, вміння самостійно працювати з книгою, завчати матеріал, контролювати себе, складати плани, конспекти тощо).

3. Особливості характеру й темпераменту.

 1. Яскраво виражені позитивні й негативні риси характеру: спрямованість особистості у ставленні до людей, навчання, праці, самого себе (чуйність, доброта, колективізм, ретельність, бездушність).
 2. Особливості темпераменту, рівень працездатності, товариськості. Переважний настрій (веселий, сумний, пригнічений), стійкість настрою, причини зміни настрою.

Інструкція класного керівника

Завдання та обов’язки

2.1.Класний керівник здійснює свою діяльність відповідно до основних завдань загальної середньої освіти, спрямованих на:  – виховання громадянина України; – формування особистості учня (вихованця), його наукового світогляду, розвитку його здібностей і обдаровань;- виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовку учнів (вихованців) до подальшої освіти і трудової діяльності;- виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов’язків, прав і свобод людини і громадянина, відповідальності перед законом за свої дії;- реалізацію права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;  – виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців).

2.2.Основними напрямами діяльності класного керівника як організатор класного колективу є:  – сприяння та забезпечення умов для засвоєння учнями (вихованцями) рівня та обсягу освіти, а також розвиткові їх здібностей;- створєння умов для організації змістовного дозвілля, профілактики бездоглядності, правопорушень, планує та проводить відповідні заходи;  – сприяння підготовці учнів (вихованців) до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;- проведення виховної роботи з урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливостей учнів (вихованців), їх нахилів, інтересів, задатків, готовності до певних видів діяльності, а також рівня сформованості учнівського колективу;  – координація роботи вчителів, викладачів, майстрів виробничого навчання, психолога, медичних працівників, органів учнівського самоврядування, батьків та інших учасників навчально-виховного процесу з виконання завдань навчання та виховання в класному колективі (групі), соціального захисту учнів (вихованців);- формування колективу класу, утвердження демократизації стосунків у класному колективі;  – забезпечення умов для розвитку таланту, розумових і фізичних здібностей учнів, формування у них високої пізнавальної культури, організації змістовного дозвілля школярів;- створення передумов вироблення єдиних вимог школи і сім’ї до учнів, залучення батьків до організації поза навчальною виховною роботою;- організація роботи з дітьми, які потребують особливої уваги, діяльність з попередження правопорушень і бездоглядності учнів.  

2.3.Класний керівник зобов’язаний: – вибирати адекватні засоби реалізації завдань навчання, виховання і розвитку учнів (вихованців);– здійснювати педагогічний контроль за дотриманням учнями (вихованцями) статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;- інформувати про стан виховного процесу в класі та рівень успішності учнів (вихованців) педагогічну раду, адміністрацію навчального закладу, батьків;  – дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність учня (вихованця), захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства;своєю діяльністю стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;  – пропагувати здоровий спосіб життя; – постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру;- вести документацію, пов’язану з виконанням повноважень класного керівника (класні журнали, особові справи, плани роботи тощо);  – працювати з учнями закріпленого за ним класу; – організовувати життя колективу у відповідності з віковими особливостями та інтересами учнів і вимогами суспільства;- реалізовує у навчально-виховному процесі різно¬манітні види діяльності: пізнавальну, трудову, культурно-освітню, оздоровчо-фізкультурну тощо.  2.4.Класний керівник виконує наступні посадові обов’язки:Здійснює вивчення особистості кожного учня в класі, його нахилів, інтересів, задатків, готовності до певних видів діяльності. Створює сприятливе мікросередовище і морально-психологічний клімат для кожного учня в класі;сприяє розвиткові здібностей учнів, формуванню високих моральних якостей вихованців. Надає допомогу учням у навчальній діяльності, виявляє причини низької успішності і організовує їх усунення. Сприяє одержанню учнями. Додаткової освіти через систему гуртків, секцій, об’єднань, які організовуються у школі, закладах позашкільної освіти за місцем проживання. Створює в учнівському колективі класу умови для засвоєння учнями навчальних програм. Планує виховну роботу в класі. Визначає виховну (педагогічну) Проблему, мету та конкретні завдання навчання, виховання і розвитку; відповідно до мети вибирає зміст, засоби, методи (прийоми) і форми організації навчально-виховного процесу у класному колективі. Спрямовує самовиховання і саморозвиток особистості учня, вносить необхідні корективи в систему його виховання. Здійснює педагогічний контроль за дотриманням учнями моральних, етичних норм поведінки, статуту і внутрішнього розпорядку школи. Повідомляє про стан виховного процесу у класі педагогічну раду, адміністрацію школи і батьків. Сприяє розвитку в учнів навичок спілкування, допомагає учням вирішувати проблеми, які виникають у спілкуванні з товаришами вчителями, батьками. Надає допомогу у формуванні та організації діяльності різноманітних учнівських об’єднань, органів учнівського самоврядування у класному колективі. Спільно з органами учнівського самоврядування веде активну пропаганду здорового способу життя;проводить фізкультурно-масові, спортивні та інші заходи, які сприяють зміцненню здоров’я учнів класу. Веде у встановленому порядку документацію класу, контролює заповнення учнями щоденників і виставлення в них оцінок, відвідування учнями загальнообов’язкових та додаткових занять. Підтримує постійний контакт з батьками учнів (особами, які їх заміняють), залучає їх до організації позакласної роботи із школярами; надає індивідуальну допомогу батькам у вихованні дітей і забезпечення єдності вимог до учнів. Працює у тісному контакті з педагогами, психологами, органами учнівського самоврядування, батьками. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного, психічного насильства; своєю діяльністю, поведінкою у школі, в побуті, у громадських місцях зобов’язаний стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі. Систематично підвищує професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру, бере участь у роботі педагогічної ради школи, у діяльності методичних осередків. Проходить періодичні медичні обстеження.  2.5.Класний керівник забезпечує дотримання правил безпеки життєдіяльності під час проведення навчального процесу та виховних заходів.  – Несе особисту відповідальність за збереження життя і здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу.;- Забезпечує проведення навчально-виховного процесу, що регламентується чинними законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці, безпеки життєдіяльності;  – Організовує вивчення вихованцями, учнями, правил і норм з охорони праці, безпеки життєдіяльності;  – Проводить інструктажі учнів з безпеки життєдіяльності під час навчальних занять:а) вступний на початку навчального року з реєстрацією в журналі обліку навчальних занять на сторінці класного керівника або в журналі реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності для учнів (вихованців) встановленого зразку;б) інструктує учнів під час проведення позакласних і позашкільних заходів з реєстрацією у спеціальному журналі;  – Організовує вивчення учнями правил вуличного руху, пожежної безпеки, поведінки на водоймах, у побуті, при виявленні незнайомих предметів, основ занять з цивільної оборони;- Веде профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед школярів (проводить бесіди по збереженню життя і здоров’я учнів)- Здійснює контроль за виконанням вихованцями, учнями, правил (інструкцій) з безпеки;  – Проводить профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед вихованців, учнів, під час навчально-виховного процесу;- Проводить профілактичну роботу серед вихованців, учнів, щодо вимог особистої безпеки у побуті (дії у надзвичайних ситуаціях, дорожній рух, участь у масових заходах, перебування в громадських місцях, об’єктах мережі торгівлі тощо);  – Терміново повідомляє керівника та службу охорони праці, безпеки життєдіяльності навчального закладу про кожний нещасний випадок, що трапився з вихованцем, учнем, організовує надання першої долікарської допомоги потерпілому, викликає медпрацівника;  – Бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

III. Права. Класний керівник має право:  – відвідування уроків, занять із теоретичного та виробничого навчання, виробничої практики та позакласних занять у своєму класі (групі), присутність на заходах, що проводять для учнів (вихованців) навчальні, культурно-просвітні заклади, інші юридичні або фізичні особи;- внесення пропозицій на розгляд адміністрації навчального закладу та педагогічної ради про моральне та матеріальне заохочення учнів (вихованців);  – ініціювання розгляду адміністрацією навчального закладу питань соціального захисту учнів (вихованців);- внесення пропозицій на розгляд батьківських зборів класу (групи) щодо матеріального забезпечення організації та проведення позаурочних заходів у порядку, визначеному законодавством;- відвідування учнів (вихованців) за місцем їх проживання (за згодою батьків, опікунів, піклувальників), вивчення умов їх побуту та виховання;- вибір форми підвищення педагогічної кваліфікації з проблем виховання;  – вияв соціально-педагогічної ініціативи, вибір форм, методів, засобів роботи з учнями (вихованцями);- захист професійної честі, гідності відповідно до чинного законодавства;  – матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на нього завдань.

IV. Відповідальність4.1. У встановленому законодавством України порядку класний керівник несе відповідальність за:– неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя і здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу; – порушення прав і свобод учнів;  – реалізацію не у повному обсязі навчальних програм відповідно до навчального плану і розкладу занять, невідповідність змісту навчання вимогам державного стандарту;- додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці.  4.2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи, інших нормативних актів, посадових обов’язків визначених даною інструкцією, інструкцією з охорони праці, класний керівник несе дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно з законом.4.3. За застосування, у тому числі одноразове, методів виховання, пов’язаних з фізичним і(або) психічним насильством над особистістю учня, здійснення аморального вчинку класний керівник може бути звільнений з посади, яку займає, у відповідності з трудовим законодавством і Законом України «Про загальну середню освіту». Звільнення за даний проступок не є заходом дисциплінарної відповідальності.  4.4. В разі ушкодження здоров’я вихованця, учня, класний керівник , відповідальний за шкоду, зобов’язаний відшкодувати необхідні витрати, пов’язані з ушкодженням здоров’я потерпілого згідно цивільного Кодексу.4.5. За спричинення школі чи учасникам навчально-виховного процесу збитків у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків учитель несе матеріальну відповідальність у порядку і у межах, визначених трудовим і(або) цивільним законодавством.

V. Повинен знати5.1. Законодавчі акти, що визначають діяльність закладів освіти, зокрема Конституцію України, Закони України «Про освіту», «Про мови», Конвенцію про права дитини, державну національну програму «Освіта України. XXI століття».  5.2 Нормативні та інструктивно-методичні матеріали, що визначають зміст і завдання виховної роботи у навчально-освітніх закладах:- тимчасове положення про класного керівника середнього закладу освіти, затверджене наказом Міносвіти України №239 від 01.07.97 р.;  – інструктивно-методичний лист Міносвіти України від 30.10.92 р. «Основні напрямки діяльності класного керівника»; «Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти», затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06. 02. 2000 р., №434;- концепції «Національна система виховання», «Педагогіка народознавства», «Виховання підростаючого покоління суверенної України», Виховання особистості» тощо (журнал «Рідна школа», 1991 р., №5,6, концепцію виховання дітей та молоді у національній системі освіти, ухвалену від 28.02.96 р.;- нормативні документи управління освіти, дирекції школи, що стосуються планування та організації виховної роботи з учнями;  – Статут школи, Правила внутрішнього трудового розпорядку; – річний план школи, навчальний план класу;  – правила і норми охорони праці, техніки безпеки, протипожежної і електробезпеки, нормативні документи з безпеки життєдіяльності.5.3. Дисципліни психолого-педагогічного циклу. Зокрема: – психологічні основи навчання і виховання, закономірності виховного процесу;- анатомо-фізіологічні, вікові і психологічні особливості розвитку учня;  – сутність процесу виховання, його загальних і конкретних цілей,- завдань, організаційних форм, методів, засобів;- зміст, форми і методи роботи класного керівника;- методи визначення рівнів вихованості учнів, вивчення їх психологічних особливостей, соціального статусу у школі, класі, в неформальних умовах;- зміст, форми, методи роботи з батьками;- зміст, форми, методи управління самовихованням учнів;  – зміст, форми, методи самореалізації учня, особливості його адаптації до навколишнього середовища;  – основи етнопедагогіки;- вимоги до ведення документації класу;- сучасні підходи до виховання, сучасні педагогічні технології.  5.4. Методи педагогічного керівництва громадським вихованням школярів:-психолого-педагогічні основи системного підходу до організації виховної роботи;  – особливості функціонування учнівського колективу як засобу виховання школярів;- педагогічні основи учнівського самоврядування у школі, класі;  – технології організації виховної роботи у класі та критерії оцінки її ефективності;- методику підготовки, проведення й аналізу виховних заходів;  – методику соціально-педагогічних досліджень виховного процесу;- методику роботи з батьками;  – нормативно-правові документи щодо соціального захисту дітей.

 VI Кваліфікаційні вимоги6.1. Діагностично-прогностичні:- початкова діагностика новосформованого колективу і визначення виховних завдань на основі потреб класу;  – поточна (корекційна) діагностика у процесі організації діяльності класного колективу;- узагальнююча діагностика і прогнозування педагогічного впливу на наступний навчальний рік;- діагностика індивідуальних особливостей школярів, їх інтелектуальних, моральних, вольових, емоційних якостей і професійних нахилів; вивчення впливу сім’ї, позашкільного середовища на учнів;- вивчення стану здоров’я і рівня фізичного розвитку дітей;- вивчення рівня загальної вихованості школярів і їх окремих якостей; – здійснення аналізу нормативних документів, педагогічної літератури, інформації про стан виховного процесу і визначення конкретної мети і завдань виховної роботи у класі, короткочасне і довготривале прогнозування результатів навчально-виховного процесу, тенденцій і напрямків розвитку учнівського колективу;  – проведення соціально-педагогічних досліджень з виховних проблем;- підготовка плану роботи класного керівника на півріччя;  – визначення перспективних напрямків роботи з батьками;  6.2. Організаційно-регулювальні вміння:- організація виконання наказів, розпоряджень, доручень адміністрації, рішень педради, плану роботи;- координація плану виховної роботи у класі з виховними заходами школи; – організація виховної роботи у класі, суспільно-корисної праці і літнього відпочинку школярів;- регулювання розподілу доручень, формування активу і надання допомоги органам самоуправління класу, чітка взаємодія з учнівським активом;- створення сприятливого психологічного клімату у колективі класу;- підготовка і проведення виховних годин, позакласних виховних заходів, організаційної колективної творчої діяльності і відпочинку дітей;- організація дотримання санітарно-гігієнічного режиму і прибирання класного приміщення;  – організація забезпечення учнів навчальними посібниками, підручниками;- організація забезпечення учнів шкільною та спортивною формою;  – забезпечення організованого харчування дітей;- організація вивчення з учнями протипожежних заходів, правил вуличного руху, поводження з газовими приладами, поведінки на водоймах, у місцях скупчення людей, дій в екстремальних ситуаціях, що вимагають евакуації, поводження з незнайомими та вибухонебезпечними предметами тощо;  – проведення інструктажів з техніки безпеки під час навчальних занять, позакласних і позашкільних заходів, екскурсій, походів з реєстрацією у спеціальному журналі;  – проведення профілактичної роботи щодо запобігання травматизму, шкідливим звичкам, порушенням правил для учнів та норм поведінки;- індивідуальна робота з учнями по попередженню неуспішності, правопорушень, відчуженості від колективу;- організація педагогічного всеобучу батьків, допомога у забезпеченні єдиних вимог до дітей з боку школи і сім’ї;- забезпечення можливостей вибору учнями предметів для поглибленого чи додаткового вивчення, форм позаурочної діяльності (гуртки, секції, клуби, студії, товариства, об’єднання за інтересами, нахилами);- організація індивідуального навчання дітей, роботи з дітьми, які потребують особливої уваги;  – забезпечення умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення їх здоров’я.6.3. Контрольно-корегуючі уміння:- контролює стан відвідування уроків, забезпеченість учнів шкільною, спортивною формою, підручниками;  – контролює успішність учнів з навчальних дисциплін;- контролює охоплення дітей гарячим харчуванням;- аналізує відвідування уроків і стан захворюваності школярів;  – збирає інформацію про стан і результати навчання, поведінку учнів класу;  – аналізує виховні заходи, виділяючи нерозв’язані проблеми виховної роботи;- вносить корективи в організацію виховної роботи на основі поточного, періодичного і підсумкового аналізів основних тенденцій розвитку учнівського колективу;- контролює організацію чергування, виконання громадських доручень учнями;- аналізує виконання плану роботи, наказів, рішень, розпоряджень адміністрації школи;  – готує на основі педагогічного аналізу підсумкову інформацію про переміщення, успішність, поведінку учнів класу;- здійснює контроль за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму у класі;- контролює дотримання безпеки у класі, під час проведення позакласних заходів, екскурсій, походів, літньої навчальної практики;  – інформує про стан виховного процесу в класі педагогічну раду, адміністрацію школи, батьків;- з урахуванням індивідуальних психофізіологічних особливостей учнів разом з вчителями-предметниками корегує навчальне навантаження, вирішує конфліктні ситуації і запобігає їх виникненню повторно;- контролює дотримання учнями Статуту і Правил для учнів школи;- систематично перевіряє ведення учнями щоденників;  – веде передбачену у школі документацію (класний журнал, табелі успішності, особові справи учнів, журнал інструктажів учнів з техніки безпеки тощо).  – раз на 5 років проходить навчання на курсах підвищення кваліфікації, 1 раз на 3 роки- з безпеки життєдіяльності з перевіркою знань.  

VII. Взаємовідносини (зв’язки за посадою) Класний керівник:  – підпорядковується безпосередньо заступникові директора школи з виховної роботи, підзвітний у своїй роботі директорові школи;- працює за графіком, складеним і затвердженим директором школи;- заміняє у встановленому порядку тимчасово відсутніх класних керівників;  – самостійно планує свою роботу на півріччя. План роботи погоджується із заступником директора школи з виховної роботи;- подає заступнику директора школи з виховної роботи письмовий звіт про свою діяльність після закінчення навчального семестру;- отримує від директора школи і його заступників інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами;- підзвітний у своїй роботі директорові школи, а у вирішенні питань організації навчання- безпосередньо заступникові директора з навчальної-виховної роботи;  – працює у тісному контакті з вчителями, батьками учнів (особами, що їх заміняють), психологами школи, систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетенції, з адміністрацією і педагогічними працівниками школи.