Українська мова


Українська мова

5клас

1.Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні (повторення). Окличні й неокличні речення (повторення).

2. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина.

3. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і).

6 клас

 1. Написання прикметників із суфіксами –еньк, -есеньк,-ісіньк….
 2. Букви е, о, и у прикметникових суфіксах.
 3. Написання не з прикметниками.
 4. Написання –н- і –нн- у прикметниках.
 5. Написання складних прикметників разом і через дефіс.
 6. Написання прізвищ прикметникової форми. Розбір прикметника як частини мови.

7 клас

 1. Написання прислівникових сполук.
 2. И та і в кінці прислівників. Правопис прислівників на –о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників.
 3. Літери нта нну прислівниках. Неі ніз прислівниками. Повторення вивченого.

8 клас

 1. Узагальнення й систематизація з теми «Звертання. Вставні слова».
 2. Поняття про відокремлення.

9 клас

 1. Складні речення з різними видами зв’язку (сполучниковим і безсполучниковим).

10 клас

 1. Написання не, ні з різними частинами мови. Письмове обґрунтування свого вибору «Що означає «бути відповідальним»?».
 2. Морфологічна помилка. Іменник.  Написання вільного есе за змістом висловів народної мудрості.
 3. Рід іменників (складні випадки узгодження роду іменників типу кір, дріб, біль, нежить, пил, степ, ступінь, путь та ін. з іншими частинами мови).

11 клас

 1. Стилістична роль неологізмів і застарілої лексики.
 2. Стилістичне забарвлення фразеологізмів. Виражальні можливості фразеологізмів.